En Çok Kullanılan Nginx Komutları

Aşağıdaki Nginx popüler komutlarının listesi kök veya sudo kullanıcısı olarak yürütülmeli ve CentOS , RHEL , Debian , Ubuntu ve Fedora gibi herhangi bir modern Linux dağıtımında çalışmalıdır.

Nginx Sunucusunu Kurmak,

Nginx web sunucusunu kurmak için, varsayılan dağıtım paketi yöneticinizi gösterildiği gibi kullanın.

$ sudo yum install epel-release && yum install nginx  [On CentOS/RHEL]
$ sudo apt-get install nginx              [On Debian/Ubuntu]
$ sudo apt install nginx                [On Fedora]

Nginx Sürümünü Kontrol Edin,

Linux sisteminizde kurulu Nginx web sunucusunun sürümünü kontrol etmek için aşağıdaki komutu çalıştırın.

$ nginx -v

nginx version: nginx/1.12.2

Yukarıdaki komut sadece sürüm numarasını gösterir. Sürümü görmek ve seçenekleri yapılandırmak istiyorsanız -V ile kullanın.

$ nginx -V

nginx version: nginx/1.10.3 (Ubuntu)
built with OpenSSL 1.0.2g 1 Mar 2016
TLS SNI support enabled
configure arguments: –with-cc-opt=’-g -O2 -fPIE -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2′ –with-ld-opt=’-Wl,-Bsymbolic-functions -fPIE -pie -Wl,-z,relro -Wl,-z,now’ –prefix=/usr/share/nginx –conf-path=/etc/nginx/nginx.conf –http-log-path=/var/log/nginx/access.log –error-log-path=/var/log/nginx/error.log –lock-path=/var/lock/nginx.lock –pid-path=/run/nginx.pid –http-client-body-temp-path=/var/lib/nginx/body –http-fastcgi-temp-path=/var/lib/nginx/fastcgi –http-proxy-temp-path=/var/lib/nginx/proxy –http-scgi-temp-path=/var/lib/nginx/scgi –http-uwsgi-temp-path=/var/lib/nginx/uwsgi –with-debug –with-pcre-jit –with-ipv6 –with-http_ssl_module –with-http_stub_status_module –with-http_realip_module –with-http_auth_request_module –with-http_addition_module –with-http_dav_module –with-http_geoip_module –with-http_gunzip_module –with-http_gzip_static_module –with-http_image_filter_module –with-http_v2_module –with-http_sub_module –with-http_xslt_module –with-stream –with-stream_ssl_module –with-mail –with-mail_ssl_module –with-threads

Nginx Yapılandırmasını Kontrol Et,

Nginx servisine gerçekten başlamadan önce , konfigürasyon sözdiziminin doğru olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu özellikle mevcut konfigürasyon yapısına değişiklik yaptıysanız veya yeni bir konfigürasyon eklediyseniz kullanışlıdır.

Nginx yapılandırmasını test etmek için aşağıdaki komutu çalıştırın.

$ sudo nginx -t

nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

Nginx konfigürasyonunu test edebilir, boşaltabilir ve -T ile kullanabiliriz.

$ sudo nginx -T
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
# configuration file /etc/nginx/nginx.conf:
# For more information on configuration, see:
#  * Official English Documentation: http://nginx.org/en/docs/
#  * Official Russian Documentation: http://nginx.org/ru/docs/

user nginx;
worker_processes auto;
error_log /var/log/nginx/error.log;
pid /run/nginx.pid;

# Load dynamic modules. See /usr/share/nginx/README.dynamic.
include /usr/share/nginx/modules/*.conf;

events {
  worker_connections 1024;
}

http {
  log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
           '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
           '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

  access_log /var/log/nginx/access.log main;

  sendfile      on;
  tcp_nopush     on;
  tcp_nodelay     on;
  keepalive_timeout  65;
  types_hash_max_size 2048;

  include       /etc/nginx/mime.types;
  default_type    application/octet-stream;

  # Load modular configuration files from the /etc/nginx/conf.d directory.
  # See http://nginx.org/en/docs/ngx_core_module.html#include
  # for more information.
  include /etc/nginx/conf.d/*.conf;

  server {
    listen    80 default_server;
    listen    [::]:80 default_server;
    server_name _;
    root     /usr/share/nginx/html;

    # Load configuration files for the default server block.
    include /etc/nginx/default.d/*.conf;

    location / {
    }

    error_page 404 /404.html;
      location = /40x.html {
    }

    error_page 500 502 503 504 /50x.html;
      location = /50x.html {
    }
  }

....

Nginx Hizmetini Başlatmak,

Nginx servisini başlatmak için aşağıdaki komutu çalıştırın. Yapılandırma sözdizimi TAMAM değilse bu işlemin başarısız olabileceğini unutmayın.

$ sudo systemctl start nginx #systemd
OR
$ sudo service nginx start  #sysvinit

Nginx Hizmetini Etkinleştirmek,

Önceki komut hizmeti yalnızca bu süre boyunca başlatır, önyükleme sırasında otomatik başlatılmasını sağlamak için aşağıdaki komutu çalıştırın.

$ sudo systemctl enable nginx #systemd
OR
$ sudo service nginx enable  #sysv init

Nginx Hizmeti’ni yeniden başlatmak,

Nginx servisini yeniden başlatmak için , duracak ve ardından servisi başlatacak bir eylem.

$ sudo systemctl restart nginx #systemd
OR
$ sudo service nginx restart  #sysv init

Nginx Hizmet Durumunu Görüntülemek,

Nginx servisinin durumunu aşağıdaki şekilde kontrol edebilirsiniz . Bu komut hizmetle ilgili çalışma zamanı durum bilgilerini gösterir.

$ sudo systemctl status nginx #systemd
OR
$ sudo service nginx status  #sysvinit

Nginx Hizmetini Yeniden Yüklemek,

Nginx’e yapılandırmasını yeniden yüklemesini bildirmek için aşağıdaki komutu kullanın.

$ sudo systemctl reload nginx #systemd
OR
$ sudo service nginx reload  #sysvinit

Nginx Hizmetini Durdurmak,

Nginx servisini bir defa veya başka bir sebeple durdurmak istiyorsanız , aşağıdaki komutu kullanın.

$ sudo systemctl stop nginx #systemd
OR
$ sudo service nginx stop  #sysvinit

Nginx Komutu Yardımını Göstermek,

Tüm Nginx komutlarının ve seçeneklerinin kolay bir başvuru rehberini almak için aşağıdaki komutu kullanın.

$ systemctl -h nginx

Şimdilik bu kadar ! Bu kılavuzda, Nginx’i başlatmak, etkinleştirmek, yeniden başlatmak ve durdurmak dahil, bilmeniz gereken en yaygın kullanılan Nginx servis yönetimi komutlarından bazılarını açıkladık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir